About Our College

Annual Notice of Nondiscrimination

ประกาศหลักการไม่เลือกปฏิบัติประจำปี

Edmonds Community College เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพในหลากหลายสาขา โอกาสในการฝึกอาชีพช่วยเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสาขาธุรกิจ การศึกษา สาธารณสุข งานบริการสังคม การผลิต และเทคโนโลยีให้แก่บรรดานักศึกษา วิทยาลัยแห่งนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรทักษะเบื้องต้นและหลักสูตรการศึกษาต่ออีกด้วย

Edmonds Community College มีนโยบายการรับนักศึกษาแบบเปิด นักศึกษาต้องสมัครเข้าเรียนและลงทะเบียนชั้นเรียนที่มีหน่วยกิต ทางวิทยาลัยจะดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อดูแลไม่ให้การขาดทักษะภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคต่อการรับนักศึกษา การเข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาเพื่อการฝึกอาชีพ หรือการเข้าถึงบริการและกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย

วิทยาลัยจะมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งในด้านการศึกษาและการว่าจ้างงานตามกฎหมายประจำมลรัฐและกฎหมายแห่งรัฐบาลกลาง วิทยาลัยห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มหรือการเข้าร่วมที่มองได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มในหมวดหมู่ซึ่งได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อายุ สีผิว ความพิการ ข้อมูลทางพันธุกรรม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ (เพศสภาพ) รสนิยมทางเพศ หรือสถานะการเป็นพลเมือง การแต่งงาน หรือการเกณฑ์ทหาร บุคคลต่อไปนี้ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย IX/504 การไม่เลือกปฏิบัติ โอกาสที่เท่าเทียมกัน การให้สิทธิ์อย่างเสมอภาค หรือนโยบายกฎหมายว่าด้วยชาวอเมริกันที่ทุพพลภาพ: ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมาย IX 425.640.1647