About Our College

Annual Notice of Nondiscrimination

Taunang Abiso ng Walang Diskriminasyon

Naghahandog ang Edmonds Community College ng mga degree at professional certificate sa maraming programa sa pag-aaral. Ang mga oportunidad para sa pagsasanay sa gustong karera ay inihahanda ang mga estudyante para sa pagtatrabaho sa mga larangan ng negosyo, edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, serbisyo sa tao, manupaktura, at teknolohiya. Naghahandog din ang kolehiyo ng karaniwang kakayahan at nagpapatuloy na pag-aaral (continuing education).

Ang Edmonds Community College ay may patakaran sa bukas na pagtanggap. Ang mga estudyante ay dapat mag-apply para sa makapasok at magrehistro para sa mga klase na may kredito. Gagawa rin ang kolehiyo ng mga hakbang upang matiyak na ang kawalan ng kakayahan sa wikang Ingles ay hindi magiging hadalang para makapasok, paglahok sa mga programa sa edukasyon sa pagsasanay sa karera, o makakuha ng mga serbisyo o aktibidad.

Ang kolehiyo a ay nagbibigay ng pantay na oportunidad sa edukasyon at sa pagtatrabaho bawat estado at batas pederal. Ipinagbabawal ng kolehiyo ang diskriminasyon laban sa sinumang tao sa dahilan ng pagkakaroon ng kaugnayan o iniisip na kaugnayan sa protektadong uri, kabilang ngunit hindi limitado sa, edad; kulay; kapansanan; genetic information; pinagmulang bansa; lahi; relihiyon; kasarian; sekswal na oryentasyon; o pagkamamamayan; katayuang marital, o retirado. Ang sinasaad na tao ay itinalaga para pangasiwaan ang mga pagtatanong hinggil sa Titulo IX/504 pagsunod, di-pagdiskriminasyon, pantay na oportunidad, kilos na pagsang-ayon, o sa polisiya na ※Americans with Disabilities Act§: Associate Vice President ng Human Resources at Pagsunod sa Titulo IX, 425.640.1647.